Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu - Statut

Statut Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i status

samodzielnej jednostki organizacyjnej, która działa m.in. na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r., poz. 406 );

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.);

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

5) niniejszego statutu.

§2

1. Centrum ma swoją siedzibę w Tłuszczu, przy ulicy Szkolnej 1.

2. Organizatorem Centrum jest Gmina Tłuszcz.

3. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Tłuszcza.

4. Centrum może współdziałać z innymi instytucjami kultury oraz organizować imprezy artystyczne, kulturalne, sportowe i promocyjne także poza obszarem gminy Tłuszcz, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Centrum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz.

§ 3

Cele i przedmiot działania

1. Podstawowym przedmiotem działania Centrum jest wspieranie i animowanie kulturowej i sportowej aktywności mieszkańców Gminy Tłuszcz poprzez

realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji w ramach zadań własnych, zleconych lub powierzonych na podstawie odrębnych porozumień, a w szczególności:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji, w tym edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę;

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury;

3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;

5) ochrona dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii regionu;

6) rozpoznawanie, rozbudowywanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców gminy Tłuszcz, w tym osób niepełnosprawnych;

7) kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;

8) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej;

9) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców;

10) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury, sztuki i sportu;

11) organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych;

12) podejmowanie inicjatyw opiekuńczo – wychowawczych samodzielnie i we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny;

13) podejmowanie i wspieranie działań aktywizujących społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne;

14) współpraca i współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

15) popularyzacja walorów edukacji ruchowej.

2. Zakres działalności określony w ust. 1 Centrum może realizować między innymi poprzez:

1) organizowanie imprez kulturalno- sportowych mających na celu popularyzację zadań statutowych, a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, festiwali, plenerów, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach kultury, sztuki i sportu;

2) organizowanie zajęć edukacyjnych tematycznie związanych z szeroko pojętą wiedzą o regionie, w tym promocja walorów przyrodniczych i ekologicznych;

3) prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej regionu;

4) prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury;

5) współpraca na rzecz kultury z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi;

6) udzielanie doradztwa, pomocy merytorycznej i organizacyjnej instytucjom oświatowym, organizacjom, stowarzyszeniom zainteresowanym działalnością kulturalną; organizowanie wystawiennictwa i spotkań z twórcami kultury;

7) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w kołach gospodyń wiejskich, ochotniczych strażach pożarnych, radach sołeckich;

8) organizowanie form wypoczynku m.in.: festyny, pikniki i turnieje rekreacyjne;

9) rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych mieszkańców;

10) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

11) organizowanie zbiorowych wyjazdów na wydarzenia kulturalne;

12) prowadzenie edukacji kulturalnej;

13) współpraca z placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Tłuszcz, z Gminną Biblioteką Publiczną i z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie rozwoju kultury, sportu i turystyki;

14) organizowanie kursów, seminariów, warsztatów i wystaw;

15) organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych z programem profilaktycznym;

16) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, z włączeniem

współzawodnictwa placówek oświatowych;

17) koordynowanie działań na terenie gminy Tłuszcz dotyczących organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;

18) organizacja wypoczynku letniego i zimowego;

19) współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich w realizacji w/w celów;

20) administrowanie powierzonymi obiektami i przydzielonym mieniem.

3. Centrum może udostępniać pomieszczenia budynku wraz z infrastrukturą na cele kulturalne, sportowe oraz rekreacyjne na doraźne potrzeby organizacji społecznych.

4. Centrum może podejmować także inne działania, wynikające z potrzeb środowiska gminy.

§ 4

Realizacja zadań, o których mowa w § 3 następuje poprzez wykorzystanie obiektów przekazanych Centrum na podstawie odrębnych umów, na które składają się m.in. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 w Tłuszczu wraz z administrowanymi obiektami:

1) Kompleks sportowy „Orlik 2012” położony w Tłuszczu przy ul. Łąkowej;

2) Stadion Miejski położony w Tłuszczu przy ul. Polnej;

3) ogródek jordanowski położony w Tłuszczu przy ul. Szkolnej, Reymonta i Powstańców;

4) boisko wielofunkcyjne w Postoliskach;

5) place zabaw przekazane na podstawie odrębnej dokumentacji.

§ 5

1. Centrum Kultury Sportu i Rekreacji może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy w celu pozyskiwania środków finansowych, które przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się w szczególności

poprzez:

1) wynajem pomieszczeń i lokali;

2) wynajem powierzchni administrowanych obiektów;

3) prowadzenie szkoleń, warsztatów, kół i zajęć edukacyjnych;

4) organizowanie sponsoringu;

5) udostępnienie powierzchni reklamowej i handlowej;

4) prowadzenie usług kserograficznych;

5) sprzedaż rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych;

6) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi;

7) prowadzenie działalności impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej;

8) świadczenie innych usług i prowadzenie wspólnych działań z innymi podmiotami na zasadzie współpracy stałej lub okresowej;

9) organizowanie imprez artystycznych, konferencji, spotkań okolicznościowych; usług gastronomicznych;

10) sprzedaż książek;

11) wypożyczanie nośników multimedialnych, rekwizytów i sprzętu technicznego;

12) organizowanie rekreacji, turystyki, wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.

3. Przychodami Centrum są:

1) dotacje z budżetu gminy Tłuszcz;

2) wpływy z prowadzonej działalności;

3) dotacje otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł;

4) dotacje uzyskane na realizację konkretnych projektów.

 

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

§ 6

1. Centrum kieruje dyrektor powołany przez Burmistrza Tłuszcza.

2. Dyrektor stosownie do obowiązujących przepisów oraz zasad finansowania i

zarządzania na zasadzie jednoosobowego kierownictwa reprezentuje jednostkę

na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej.

3. Dyrektor jest wyłaniany jest w drodze konkursu przez Komisję konkursową

powołaną przez Burmistrza Tłuszcza.

4. Dyrektor opracowuje roczny program działalności, z zachowaniem przyznanej

dotacji Organizatora, który podlega zaopiniowaniu przez Burmistrza Tłuszcza.

5. Mienie użytkowane przez Centrum stanowi własność Gminy Tłuszcz.

6. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

7. Wobec pracowników Centrum czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

dokonuje Dyrektor.

8. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania

powierzonych im spraw.

9. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez

Dyrektora, po zatwierdzeniu go przez Burmistrza Tłuszcza.

10. Dyrektor może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w

imieniu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

11. Udzielenie i odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 7

1. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:

1) zarządzanie jednostką, reprezentacja na zewnątrz i odpowiedzialność za

działalność Centrum;

2) nadzór nad mieniem Centrum;

3) decydowanie w sprawach pracowniczych, wynikających z kodeksu pracy, w tym

zatrudniania, zwalniania i ustalania wynagrodzeń pracowników;

4) wydawanie w trybie obowiązującym regulaminów i zarządzeń;

5) sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi Tłuszcza i innym właściwym

instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) przygotowanie i kształtowanie strategii rozwoju Centrum;

7) nadzór nad realizacją ustalonego budżetu.

 

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej

§ 8

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach

dotyczących finansów publicznych i rachunkowości.

2. Centrum prowadzi działalność na podstawie planu finansowego,

sporządzonego zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalonego przez

Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Organizator przekazuje Centrum środki finansowe w formie dotacji

podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych

działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz w formie dotacji

celowej na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji lub na

realizację wskazanych zadań i programów.

4. Przychody z działalności Centrum służą realizacji zadań statutowych.

5. Centrum może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje

się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

6. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest

Burmistrz Tłuszcza.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy

ustaw, o których mowa w § 1.

§ 10

Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

§ 11

 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.6. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji